Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. obsługi dziennika podawczego w Urzędzie Gminy w Przeciszowie

Przeciszów, dnia 2 listopada 2023 r.

 

Wójt Gminy Przeciszów

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –referent ds. obsługi dziennika podawczego  w Urzędzie Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie

I.  Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

6. wykształcenie i staż pracy: co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz  co najmniej 2 lata stażu pracy (mile widziany staż w administracji publicznej), lub  wyższe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku 

7. umiejętności sprawnej obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych w szczególności Microsoft Office, Open Office;

8. znajomość obsługi programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją;

II.       Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej,

2) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji  publicznej, ustawy Prawo zamówień publicznych, Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przeciszów zamieszczony na www.     https://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow

3) samodzielność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, obowiązkowość, wysoka kultura osobista.

III.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Stanowisko ds. obsługi  Dziennika Podawczego realizuje zadania dotyczące obsługi dziennika podawczego

Do zadań w zakresie obsługi dziennika podawczego należy w szczególności:

1) przyjmowanie przesyłek wpływających przez pocztę tradycyjną: listów zwykłych, poleconych oraz pocztę elektroniczną: email, pism wpływających przez EPUAP, faxów jak również podań składanych przez interesantów, informacji składanych ustnie do protokołu, wszelkiego rodzaju wpływów z zewnątrz a także pism składanych z Urzędu Gminy przez pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

2) nadawanie znaku pisma i rejestrowanie w elektronicznym systemie łącznie z odwzorowaniem cyfrowym dokumentu.

3) rozdział pism na poszczególne stanowiska pracy zgodnie z dekretacją.

4) przekazywanie – zgodnie z dekretacją faktur i rachunków do księgowości.

5) prowadzenie rejestrów korespondencji (generowanych z systemu).

6) prowadzenie rejestrów faktur, rachunków wpływających do tutejszego Urzędu (generowanych z systemu).

7) prowadzenie pocztowej książki nadawczej, comiesięczne rozliczanie opłaty skredytowanej.

8) zapewnienie bieżącej i pełnej informacji na tablicach ogłoszeń, prowadzenie rejestru wywieszanych informacji na tablicy ogłoszeń.

9) nadzór nad archiwizowaniem danych w zapisie elektronicznym,

10) planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo-technicznego w materiały biurowe i kancelaryjne oraz środki czystości,

11) prowadzenie magazynu podręcznego materiałów biurowych

IV.       Wymagane dokumenty:

1. podanie (list motywacyjny) o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,

6. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie dotyczące naboru ( do pobrania w złącznikach pod naborem).

8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych ( do pobrania w złącznikach pod naborem).

9. Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Przeciszowie ( do pobrania w złącznikach pod naborem).

Wszystkie składane dokumenty niebędące oryginałami winny być potwierdzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” przez składającego dokumenty.

V.       Warunki pracy:

·stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie, budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządów ruchu,

·narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,

·na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej,

·praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

·wymiar czasu pracy -  1 etatu,

·zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

VI.       Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.

VII.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów aplikacyjnych osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 w zamkniętej, zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze – referent ds. obsługi dziennika podawczego       w Urzędzie Gminy w Przeciszowie”  w terminie do dnia 15.11.2023 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja     o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przeciszów  http://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow        , http://www.przeciszow.pl        oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Przeciszów.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Przeciszów lub telefonicznie pod numerem(033) 8414-146. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Sekretarz Gminy.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Wójt.

VIII.       Informacje dodatkowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert

II – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne
Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).
Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminy kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.

Pliki do pobrania:

oświadczenia .docx
Format: docx, 89.7 kB
kwestionariusz-osobowy-kandydata-.docx
Format: docx, 16.47 kB
klauzula do naboru .docx
Format: docx, 17.12 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.