Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r.

 

Szanowni Mieszkańcy w dniu 30 listopada 2022r. Rada Gminy Przeciszów podjęła Uchwałę Nr XXXVII/267/22 na mocy której od dnia 1 stycznia 2023 roku ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi              
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych liczona jest według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość razy stawka opłaty.

 

Od 1 stycznia 2023r. opłata będzie wynosić dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

 • 32 zł - (jeżeli mieszkańcy kompostują cały strumień bio odpadów)
 • 41 zł - (jeżeli mieszkańcy nie posiadają kompostownika )
 • 82 zł - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (oddaje tylko odpady zmieszane).

Od 1 stycznia 2023r. opłata będzie wynosić dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi:

 • 32 zł - (jeżeli mieszkańcy wypełniają obowiązek segregowania odpadów)
 • 64 zł - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (oddaje tylko odpady zmieszane).

 

Wzrost stawek opłat jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego
na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych.


Osoby, które do tej pory oddawały bioodpady, a teraz zdecydują się na ich kompostowanie zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji. Deklaracje należy składać  w terminie od 2 stycznia 2023r. do 16 stycznia 2023r. W trakcie roku, również istnieje możliwość zmiany deklaracji.


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona przez Radę Gminy na rok 2023 r. nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, jeżeli nie zajdą żadne inne zmiany mające wpływ na wyliczenie wysokości opłaty.

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na rok 2023 dodano (27.12.2022).PDF

 


 

W związku z podjęciem uchwały nr XXXIV/247/22 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2022r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów wprowadzono zmiany od 01.01.2023r. Najistotniejsze informacje dotyczące zmian:

 

 • odpady zmieszane – będą odbierane co trzy tygodnie sprzed posesji z budynków jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielorodzinnych.

   

 • odpady segregowane (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) – będą odbierane sprzed posesji raz w miesiącu

   

 •  odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpady zielone) – mieszkańcy będą mogli oddawać w pojemnikach lub kontenerach zakupionych we własnym zakresie raz w miesiącu, sprzed posesji w okresie od kwietnia do października z budynków jednorodzinnych i raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych

   

 • odpady wielkogabarytowe – odbierane będą sprzed posesji w 2023r. Informacja o terminie odbioru będzie podana w Harmonogramie odbioru odpadów.

   

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odzież i tekstylia oraz odpady problematyczne i niebezpieczne – odbierane będą w stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Oświęcimiu, przy ul. Bema 12A

   

 • odpady budowlane i rozbiórkowe – odbierane będą w Przeciszowie ul. Sosnowa (teren przepompowni) lub Piotrowice ul. Andrychowska (teren zaplecza wodociągów).

   

Szczegółowe informacje są zawarte w pełnym regulaminie znajdującym się na stronie BIP Urzędu Gminy Przeciszów.

 
Nie uległa zmianie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nadal naliczana ona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn liczby zamieszkujących na danej nieruchomości mieszkańców i stawki opłaty uchwalonej uchwałą rady gminy.

  Opłata miesięczna

=

liczba mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości

x

stawka opłaty

 
Opłata za gospodarowanie odpadami będzie dalej uiszczana kwartalnie.

  Opłata      kwartalna

  =

 opłata miesięczna

  x

  3

   

 Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieprzekraczalnych terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 

       Od 1 kwietnia 2014 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodatkowo będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl . Deklaracja wysyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest opłatą, którą mieszkańcy wnoszą bez wezwania, w związku, z czym w przypadku gdyby właściciel nieruchomości z jakichkolwiek przyczyn nie otrzymał informacji o wysokości opłaty nie zwalnia go to z obowiązku jej uiszczenia. W takich przypadkach należy uiścić opłatę w wyliczonej w deklaracji wysokości w terminach wskazanych powyżej.

        

    W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, zgon mieszkańca oraz inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje ze zmianą za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia i analogicznie w miesiącach następnych).

       Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 


 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przeciszów

 

 

Rejestr działalności regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Analiza stanu gospodarki za 2021 rok - aktualizacja
 

Analiza stanu gospodarki za 2021 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2020 rok - aktualizacja

 

Analiza stanu gospodarki za 2020 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2019 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2018 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2017 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2016 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2015 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2014 rok

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2022)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2021)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2020)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2019)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2018)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2017)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2016)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (lata 2012-2015)

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r.

 

Szanowni Mieszkańcy w dniu 30 listopada 2022r. Rada Gminy Przeciszów podjęła Uchwałę Nr XXXVII/267/22 na mocy której od dnia 1 stycznia 2023 roku ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi              
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych liczona jest według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość razy stawka opłaty.

 

Od 1 stycznia 2023r. opłata będzie wynosić dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

 • 32 zł - (jeżeli mieszkańcy kompostują cały strumień bio odpadów)
 • 41 zł - (jeżeli mieszkańcy nie posiadają kompostownika )
 • 82 zł - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (oddaje tylko odpady zmieszane).

Od 1 stycznia 2023r. opłata będzie wynosić dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi:

 • 32 zł - (jeżeli mieszkańcy wypełniają obowiązek segregowania odpadów)
 • 64 zł - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (oddaje tylko odpady zmieszane).

 

Wzrost stawek opłat jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego
na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych.


Osoby, które do tej pory oddawały bioodpady, a teraz zdecydują się na ich kompostowanie zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji. Deklaracje należy składać  w terminie od 2 stycznia 2023r. do 16 stycznia 2023r. W trakcie roku, również istnieje możliwość zmiany deklaracji.


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona przez Radę Gminy na rok 2023 r. nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, jeżeli nie zajdą żadne inne zmiany mające wpływ na wyliczenie wysokości opłaty.

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na rok 2022 (kliknij) dodano (15.02.2022).PDF

 


 

W związku z podjęciem uchwały nr XXXIV/247/22 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2022r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów wprowadzono zmiany od 01.01.2023r. Najistotniejsze informacje dotyczące zmian:

 

 • odpady zmieszane – będą odbierane co trzy tygodnie sprzed posesji z budynków jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielorodzinnych.

   

 • odpady segregowane (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) – będą odbierane sprzed posesji raz w miesiącu

   

 •  odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpady zielone) – mieszkańcy będą mogli oddawać w pojemnikach lub kontenerach zakupionych we własnym zakresie raz w miesiącu, sprzed posesji w okresie od kwietnia do października z budynków jednorodzinnych i raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych

   

 • odpady wielkogabarytowe – odbierane będą sprzed posesji w 2023r. Informacja o terminie odbioru będzie podana w Harmonogramie odbioru odpadów.

   

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odzież i tekstylia oraz odpady problematyczne i niebezpieczne – odbierane będą w stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Oświęcimiu, przy ul. Bema 12A

   

 • odpady budowlane i rozbiórkowe – odbierane będą w Przeciszowie ul. Sosnowa (teren przepompowni) lub Piotrowice ul. Andrychowska (teren zaplecza wodociągów).

   

Szczegółowe informacje są zawarte w pełnym regulaminie znajdującym się na stronie BIP Urzędu Gminy Przeciszów.

 
Nie uległa zmianie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nadal naliczana ona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami będzie stanowić iloczyn liczby zamieszkujących na danej nieruchomości mieszkańców i stawki opłaty uchwalonej uchwałą rady gminy.

  Opłata miesięczna

=

liczba mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości

x

stawka opłaty

 
Opłata za gospodarowanie odpadami będzie dalej uiszczana kwartalnie.

  Opłata      kwartalna

  =

 opłata miesięczna

  x

  3

   

 Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieprzekraczalnych terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 

       Od 1 kwietnia 2014 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodatkowo będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl . Deklaracja wysyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest opłatą, którą mieszkańcy wnoszą bez wezwania, w związku, z czym w przypadku gdyby właściciel nieruchomości z jakichkolwiek przyczyn nie otrzymał informacji o wysokości opłaty nie zwalnia go to z obowiązku jej uiszczenia. W takich przypadkach należy uiścić opłatę w wyliczonej w deklaracji wysokości w terminach wskazanych powyżej.

        

    W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, zgon mieszkańca oraz inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje ze zmianą za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia i analogicznie w miesiącach następnych).

       Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 


 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przeciszów

 

 

Rejestr działalności regulowanej z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Analiza stanu gospodarki za 2021 rok - aktualizacja
 

Analiza stanu gospodarki za 2021 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2020 rok - aktualizacja

 

Analiza stanu gospodarki za 2020 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2019 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2018 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2017 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2016 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2015 rok

 

Analiza stanu gospodarki za 2014 rok

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2022)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2021)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2020)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2019)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2018)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2017)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (rok 2016)

 

Informacje, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmiach (lata 2012-2015)

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.