Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Ochrona środowiska

Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew (krzewów)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

wniosek do pobranie na samym dole strony


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew - na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (osoby fizyczne)

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew dokonują  osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości z której będzie/będą usuwane drzewo/drzewa na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

3. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

1. organ  dokonuje oględzin w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew,

2. usunięcie drzewa/drzew może nastąpić,  jeżeli w terminie  14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin organ nie wniósł sprzeciwu do planowanej wycinki drzewa/drzew,

3. w przypadku  braku wymaganych  w zgłoszeniu informacji  organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni,

4. organ może przed upływem 14 dni wydać zaświadczenie  o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do planowanej wycinki drzewa/drzew. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu do planowanej wycinki drzewa/drzew oraz uprawnia do usunięcia drzewa/drzew,

5. w przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem terminu 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin, usunięcie drzewa/drzew może nastąpić  po dokonaniu ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew,

6. wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej (sprzeciw) stanowi podstawę wystąpienia  z wnioskiem o wydanie zezwolenia  na usunięcie drzewa/drzew

 

Podstawa prawna

art. 83 f ust. 4 i  5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)


 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew - na cele związane z działalnością gospodarczą

Osoby prawne, podmioty publiczne, posiadacze nieruchomości (inni niż osoby fizyczne) za zgodą właściciela nieruchomości oraz osoby fizyczne - właściciele nieruchomości, jeżeli usunięcie drzew lub krzewów związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

1) decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie  z udziałem przedstawiciela Urzędu Gminy oraz stron biorących udział w postępowaniu,

2) wycinka drzew i krzewów może nastąpić po terminie, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.,

3) w czasie trwania okresu lęgowego ptaków (tj. od  dnia 1 marca do 15 października) zabrania się usuwania gniazd ptasich i budek lęgowych z drzew,

4) w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia,

5) zgodnie art. 83f ustawy o ochronie przyrody nie wymaga się zezwolenia na usunięcie:

a) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

b) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,

c) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm w przypadku pozostałych drzew,

d) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wówczas osoby fizyczne zgłaszają zamiar usunięcia drzew, jeżeli obwód pnia drzew mierzonych na wysokości 5 cm przekracza obwody wskazane w pkt c),

e) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

f) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.,

g) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

h) drzew lub krzewów usuwanych w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

i) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

jednostki ochrony przeciwpożarowej , jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 K.C., zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot,

j) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2 f,

6) W przypadku wykonywania pielęgnacji korony drzewa - zgodnie z art. 87a Ustawy o ochronie przyrody - usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegać karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50% korony drzewa będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.