Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Ochrona środowiska

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczy osób zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/dobę wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzystania z wód.

 

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • oznaczenie prowadzącego instalację (oczyszczalnię), jego adres zamieszkania lub siedziby;
  • adres gospodarstwa domowego lub rolnego, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  • czas funkcjonowania instalacji;
  • wielkość i rodzaj emisji;
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
  • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
  • termin rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

 

Wysokość opłaty skarbowej: 120 zł (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego).

 

Uwagi i dodatkowe informacje:

1) w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d,

2) eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,

3) eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Pliki do pobrania: