OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW

 

Na podstawie art. 11 pkt 7ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. 2022 poz. 503 ze zm.) orazart. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 10291 ze zm.),a także zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przeciszów nr XLIII/254/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów, zmienioną uchwałami: nr VII/60/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. oraz nr XXXVI/264/22 z dnia 3 listopada 2022 r., zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r., w Urzędzie Gminy Przeciszów (ul. Podlesie 1,32-641 Przeciszów), pokój nr 207,w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany studium (dokument przyjęty w formie ujednoliconej uchwałą nr XXXII/185/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2017 r.) dotyczy trzech obszarów, których granice oznaczono w części graficznej projektu kolorem kobaltowym. W ramach realizacji uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowej zmiany studium na obszarze całej gminy Przeciszów dokonano aktualizacji przebiegu granic udokumentowanych złóż kopalin, wprowadzono dane ze zaktualizowanych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, a także dane z rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.przeciszow.pl oraz na bip.malopolska.pl/ugprzeciszow

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
17 stycznia 2023 r. o godz. 1530
w Domu Kultury w Przeciszowie ul. Długa 6

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Zgodnie z art. 8c ww ustawy uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przeciszów na adres: Urząd Gminy Przeciszów ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2022 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e-mail: gmina@przeciszow.pl

                Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia w/w projektu zmiany studium do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy: tj. projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów (forma ujednolicona z wyróżnioną zmianą), prognozą oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany studium na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w sposób określony wyżej dla składania uwag do projektu zmiany studium, a takżeustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy e-mail: gmina@przeciszow.pl z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2022r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przeciszów.

 Wójt Gminy Przeciszów

(-) Tomasz Kosowski

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), dalej jako ustawa o pizp, w związku z realizacją czynności, o których mowa
w art. 17 ustawy o pizp,, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wnioskach jest Wójt Gminy Przeciszów z siedzibą w Urzędzie Gminy Przeciszów przy ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów. Kontakt do administratora telefoniczny: (33) 841 32 94, e-mail: gmina@przeciszow.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iod@przeciszow.pllub listownie na adres:  Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia zmiany planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o pizp oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia zmiany planu miejscowego, mogą zostać przekazane:

l)        organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przeciszów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Przeciszów.

 1. Dane osobowe osób, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia zmiany planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 2. Podane we wnioskach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Osoby, które złożyły wnioski w toku procedury sporządzenia zmiany planu miejscowego, mają prawo do:

l)        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)       do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

3)       do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa);

4)       do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.

 1. Podanie we wnioskach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne
  z niemożliwością rozpatrzenia wniosków do zmiany planu miejscowego.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o pizp, Wójt Gminy Przeciszów informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Przeciszów danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego projektu zmiany studium, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania studium, zostały pozyskane z zasobów Wójta Gminy Przeciszów.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.