Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeciszowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, Szkoły Podstawowej w Piotrowicach

WÓJT GMINY PRZECISZÓW

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  

Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeciszowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, Szkoły Podstawowej w Piotrowicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przeciszów. 

I.   Organ prowadzący szkołę: Gmina Przeciszów

adres: ul. Podlesie 1 , 32-641 Przeciszów .

II.   Nazwa i adres szkół , których  dotyczy konkurs:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeciszowie, z siedzibą przy ul. Szkolnej 93, 32-641 Przeciszów .

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II  w Przeciszowie , z siedzibą przy ul. Podlesie 92,

32-641   Przeciszów .

3. Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, z siedzibą przy ul. Andrychowskiej 222, 32-641 Piotrowice

III.   Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2578 ze zm.).

IV.   Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej ,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),

11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1   i 3a   ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.).

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

V.   Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.Na żądanie komisji konkursowej kandydaci obowiązani są przedłożyć orginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty powierdzające ich zmianę.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z orginałem przez kandydata 

VI.   Oferty  należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora (należy podać nazwę szkoły której oferta dotyczy)” w terminie do 24.05.2024 r.

– na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Przeciszowie, 32 – 641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa czwartek: 7.00 do 15.00, wtorek 7.00-16.00, piątek 7.00 do 14.00
– lub pocztą na adres Urząd Gminy w Przeciszowie, 32 – 641 Przeciszów, ul. Podlesie 1 (o zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy w Przeciszowie )

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

VII.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przeciszów , przy czym:

1) o terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej nie póżniej niż 7 dni przed terminem posiedzenia

2) kandydat zgłasza się do konkursu z dowodem tożsamości,

3) Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, przewodniczący komisji konkursowej ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VIII.   Klauzula Informacyjna RODO: 

Zgodnie z art 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywuy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-RODO (dz.Urz. UE L 119.1 z 0405.2016, informujęże

1) Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowiska dyrektorów jest Wójt Gminy Przeciszów  ul. Podlesie 1, 32-641  Przeciszów .

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iod@przeciszow.pl; siedziba Urzędu Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1 , 32-641  Przeciszów , tel. 33 84 13 294.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;  Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeciszowie, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Przeciszowie, Szkoły Podstawowej w Piotrowicach, których organem prowadzącym jest Gmina Przeciszów zgodnie z art 63 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

4) Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą wyłacznie podmoty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przezs okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6) Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich sprostowanuia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim.

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób z automatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepoodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na staniowisko dyrektora.

 

 

 
Wójt Gminy Przeciszów
Tomasz Kosowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.