Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Podatki

Wydawanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Podanie o udzielenie ulgi podatkowej wraz z uzasadnieniem ubiegania się o ulgę. 

Załączniki potwierdzające sytuację finansową podatnika w roku bieżącym lub poprzednim ora inną okoliczność, na którą podatnik powołuje się w podaniu: 

- zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ZUS (wnioskodawcy, małżonka oraz osób wspólnie zamieszkałych – pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), 

- zaświadczenie o uzyskanych dochodach z Urzędu Skarbowego (wnioskodawcy, małżonka oraz osób wspólnie zamieszkałych – pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), 

-rachunki ponoszonych kosztów za media (czynsz, prąd, woda, gaz, kontenery) 

- zaświadczenie o zarejestrowaniu jako bezrobotnego, 

-potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki) 

- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę, 

- kopia ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego.

 Jeżeli ubiegający się o ulgę podatnik jest przedsiębiorcą, udzielenie ulgi w spłacie podatków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291)

 - formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej

 -inne, na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania.

 

Formularze do pobrania:

Oświadczenie (do pobrania na dole strony)

Wniosek (do pobrania na dole strony)

 

Opłaty: brak

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów
ul. Podlesie 1
1 piętro - pokój 201
Tel: (033) 8413 294 wew. 39

 

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc,w przypadku skomplikowanych spraw do 2 miesięcy

 

Forma załatwienia sprawy: Decyzja

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które należy wnieść w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów.

 

Uwagi:

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Wniosek bez uzasadnienia lub nie poparty odpowiednimi dowodami może zostać pozostawiony bez rozpatrzenia.

Nie ma możliwości umorzenia podatku

 

Pliki do pobrania:

osw_o_st_maj.doc
Format: doc, 52.5 kB
osw_wniosek.doc
Format: doc, 27.5 kB