Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Ewidencja Lundości

Wpisanie do stałego rejestru Wyborców Gminy Przeciszów

Wpisanie do stałego rejestru Wyborców Gminy Przeciszów

 

Wymagane dokumenty: Dowód osobisty.


Formularze do pobrania: Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Opłaty: Brak opłat

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1

parter pokój 2

Tel: (033) 8413 294 wew. 38

Podstawa prawna:

1. Art. 11ust.5,art.12 i 13 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz.499, z późn. zm.).

2. § 3 ust.9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz U.Nr 42,poz.388).

Termin załatwienia sprawy: Trzy dni od daty wniesienia wniosku.

Forma załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna.

Tryb odwoławczy: Skarga do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Uwagi:

1. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gminie Przeciszów wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Gminy Przeciszów.

 

2. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na terenie Gminy bez zameldowania na pobyt stały w Gminie, mogą być wpisani do rejestru wyłącznie na swój wniosek.


3. Wyborcy stale zamieszkali w Gminie pod innym adresem, aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały, mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem faktycznego zamieszkania.4. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.pdf
Format: pdf, 34.47 kB