Logo Gminy Przeciszów

Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji trasy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (sieci i przyłącza: gazowe, wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne) na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r.  poz. 1257 ze. zm.) i art. 39 ust. 3, 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)

Do wniosku o zaopiniowanie lokalizacji trasy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej należy załączyć:

  • mapę sytuacyjno - wysokościową (zasadnicza) działki z naniesioną lokalizacją przebiegu trasy - 2 egzemplarze
  • mapę ewidencyjną - 1 egzemplarz
  • w przypadku pełnomocnictwa - oryginalne wraz z opłatą (17 zł) za pełnomocnictwo na niżej podane konto Urzędu Gminy Przeciszów
  • lub projekt zagospodarowania działki (terenu)

Opłatę skarbową na pełnomocnictwo należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przeciszów

Bank Spółdzielczy w Zatorze 13 8136 0000 0021 0698 2000 0010

Wnioski zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827).

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.