Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Podatki

Podatek od nieruchomości

Podatek dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź  z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Od decyzji podatkowej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Deklarację należy składać do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Pliki do pobrania:

załącznik ZDN-1.pdf
Format: pdf, 42.85 kB
załącznik ZDN-2.pdf
Format: pdf, 42.66 kB