Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wymagane dokumenty:

1.   Podanie

2.   Dowód osobisty

3.   Odpis skrócony aktu urodzenia o ile nie został sporządzony w miejscowym USC.

4.   Pisemnie zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia załżeństwa złożone przed kierownikiem USC.

Ponadto od osób, kóre pozostawały już w związku małżeńskim:

5. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie/dla osób rozwiedzionych/ lub odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka/dla wdów i wdowców/.

 

Opłaty:

zaświadczenie – 26zł.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów
ul. Podlesie 1
parter pokój 5
Tel: (033) 8413 32 94 wew. 38,   (033) 8413 380

 

Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni

 

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przeciszowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.