Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

1.   Podanie o wydanie odpisu lub zaświadczenia.

2.   Dowód osobisty.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie odpisu skróconego lub zupełnego aktu stanu cywilnego. (do pobrania na dole strony)

 

Opłaty:

Odpis skrócony – 22zł, odpis zupełny – 33zł,zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub  ich braku oraz od zaświadczeń  o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24zł.

Opłatę można dokonać gotówką lub bezgotówkowo na rachunek organu podatkowego (Urzędu Gminy Przeciszów) BS Zator nr konta 13 8136 0000 0021 0698 2000 0010

Zwalnia się od opłaty podania,odpisy  i zaświadczenia wydawane min.w sprawach:

·         wydawania dokumentów tożsamości

·         alimentacyjnych,opieki,kurateli

·         ubezpieczenia społecznego,ubezpieczenia zdrowotnego,opieki społecznej

·         zatrudnienia,świadczeń socjalnych i wynagrodzenia za pracę

·         nauki,szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia

Zwolnione są również odpisy skrócone aktów wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stnu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów
ul. Podlesie 1
parter pokój 5
Tel: (033) 8413 32 94 wew. 38,  (033) 8413 380

 

Termin załatwienia sprawy:

Odpis z aktu stanu cywilnego – niezwłocznie.
Zaświadczenia – do 7 dni.

 

Forma załatwienia sprawy:

1.Odpis aktu stanu cywilnego/skrócony lub zupełny/.

2.Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub  ich braku.

3.Zaświadczenie  o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

 

Tryb odwoławczy:

1.Na pisemną decyzję odmawiającą wydania odpisu z akt stanu cywilnego służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przeciszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przeciszowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Uwagi:

1.Odpisy z aktów stanu cywilnego i zaświadczenie mogą otrzmać:

 

-osoba, której akt dotyczy, jej wstępny/rodzice, dziadkowie/, zstępni/dzieci,wnuki/, rodzeństwo i małżonek,

 

-inna osoba, która wykaże interes prawny,

 

-osoba upoważniona.

 

2.Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracyjnego do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie organu administrcyjnego o toczącym się postępowaniu.

 

3.Osoba upoważniona winna przedłożyć pełnomocnictwo.

Pliki do pobrania:

Wniosek o odpis ASC.pdf
Format: pdf, 26.92 kB