Logo Gminy Przeciszów
Powróć do: Urząd Stanu Cywilnego

Wpisywanie zagranicznych aktów Stanu Cywilnego do polskich ksiąg

Wymagane dokumenty:

1.   Podanie wraz z oświadczeniem strony,że dotychczas nie występował z podobnym wnioskiem do USC na terenie Polski.

2.   Dowód osobisty, a gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec poszport z potwierdzeniem zameldowania w rejonie USC.

3.   Oryginał dokumentu zagranicznego, który ma być wpisany,względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów.

4.   Urzędowe tłumaczenie dokumentu zagranicznego dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

5.   W przypadku gdy akt został sporządzony na dawnych terenach Polski, a obecnie znajduje się na terenie państw powstałych po ZSRR – zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu podlegającego transkrypcji.

 

Opłaty:

decyzja  50zł

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Przeciszów
ul. Podlesie 1
parter pokój 5
Tel: (033) 8413 32 94 wew. 38,  (033)8413 380

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni, w sprawach skomplikowanych do 1-go miesiąca.

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

 

 Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Przeciszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

 

Uwagi:

Sprawa może być załatwiana przez pełnomocnika, jednak w przypadku osoby przebywajacej za granicą – pełnomocnictwo winno być udzielone przed  konsulem.