Logo Gminy Przeciszów

Podział nieruchomości

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny (tj. na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego) oraz z urzędu, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późniejszymi zmianami) i § 2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Załączniki:
 • wstępny projekt podziału nieruchomości,
 • postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • mapa z projektem podziału, 
 1. Wniosek o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • z rejestru gruntów,
 • wyrys z kakastru nieruchomości,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • mapa z projektem podziału, 

Opłaty:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami).

Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Przeciszów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna: art. 104 K.P.A., art. 93 ust. 1, 2, 2a, 3 art. 96 ust. 1 i 4, art. 97 ust. 1, 1a, 1b, 2 art. 99 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. Dz.U. poz. 2147 ze zmianami) w związku z § 2, 3, 5, 9, 10, 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663).

Uwagi i dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany  do ich uzupełnienia.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych.

Jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, decyzję o zatwierdzeniu podziału wydaje się po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podział tej nieruchomości

Pliki do pobrania: