Logo Gminy Przeciszów

Program współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Przeciszów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” 

i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Przeciszów , do wnoszenia propozycji, w terminie od  10 sierpnia do 8   września br., na adres: gmina@przeciszow.pl

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o "Projekt Programu współpracy gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi na 2024  rok", na „Formularzu zgłoszenia opinii”

Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z art. 5a ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności: 

1. cel główny i cele szczegółowe programu; 
2. zasady współpracy; 
3. zakres przedmiotowy; 
4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy; 
5. priorytetowe zadania publiczne; 
6. okres realizacji programu; 
7. sposób realizacji programu; 
8. wysokość środków przeznaczanych na realizację programu; 
9. sposób oceny realizacji programu; 
10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji; 
11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Pliki do pobrania:

Formularz_zgloszenia 2023.doc
Format: doc, 28 kB
projekt programu wspólpracy 2024.docx
Format: docx, 17.77 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności